Umowa sprzedaży pojazdu

Przepisy kodeksu cywilnego określają, jakie postanowienia powinna zawierać umowa sprzedaży. Ważne jest, aby te postanowienia znalazły się także w umowie kupna sprzedaży samochodu – w tym artykule Kapitalni.org piszą o tym więcej. Jest ona zawierana pomiędzy kupującym, a sprzedawcą – tylko wówczas ta umowa będzie mogła zostać uznana za skutecznie zawartą.

Umowa kupna sprzedaży samochodu – postanowienia obowiązkowe

Umowa sprzedaży pojazdu powinna zostać zawarta na piśmie. Strony umowy (kupujący i sprzedawca) powinny określić datę i miejsce zawarcia umowy oraz:

*dokładnie oznaczyć strony umowy;

W przypadku, gdy kupującym lub sprzedawcą jest osoba fizyczna należy podać jej: imię i nazwisko, adres zamieszkania. PESEL oraz numer dowodu osobistego. Z kolei w przypadku, gdy sprzedającym lub kupującym jest osoba prawna należy podać: nazwę spółki, numer KRS, REGON, NIP. Należy też ustalić, kto może reprezentować spółkę przy podpisywaniu umowy. Można to zrobić w bardzo prosty sposób, poprzez analizę KRS spółki, gdzie w pozycji „osoby uprawnione do reprezentacji spółki” znajdziemy odpowiedź.

Uwaga: Precyzyjne określenie stron umowy jest bardzo ważne, bo gdy po podpisaniu umowy jedna ze stron nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, wiemy od kogo dochodzić swoich roszczeń przed sądem. Tak samo ważne jest, aby umowa została podpisana przez osobę upoważnioną, gdy w przeciwnym razie umowa będzie nieważna, a jej postanowienia nieegzekwowalne;

* określić przedmiot umowy – w tym miejscu należy wskazać jaki samochód zostanie sprzedany. Czyli należy określić markę i model, kolor pojazdu oraz VIN, numer rejestracyjny pojazdu, datę produkcji i datę pierwszej rejestracji pojazdu;

*określić wysokość ceny, którą kupujący będzie musiał zapłacić sprzedawcy– określenie ceny następuje przez wskazanie, czy wymieniona w umowie kwota jest w wysokości netto, czy brutto;

* określić sposób i termin zapłaty ceny – czyli wskazać, czy zapłata nastąpi osobiście (do ręki), czy będzie to przelew na rachunek bankowy oraz w ciągu ilu dni nastąpi zapłata. Jeżeli zapłata zostanie dokonana na rachunek bankowy, wówczas trzeba wskazać numer konta do przelewu;

* określić czas i miejsce przekazania pojazdu.

Umowa kupna sprzedaży – postanowienia dodatkowe

Do postanowień dodatkowych, które powinny się znaleźć w umowie należy zaliczyć:

*oświadczenie sprzedawcy, co do stanu technicznego pojazdu- sprzedawca powinien wskazać, że pojazd nie zawiera usterek, a jeżeli je zawiera to powinien szczegółowo opisać, jakie są to usterki.

* oświadczenie kupującego, że zapoznał się ze stanem technicznym samochodu i nie wnosi do niego zastrzeżeń. Jeżeli wnosi to powinno to również znaleźć odzwierciedlenie w umowie.